2020/21: Forslag fra Stortingsrepresentanter (Ap)

Artikkelen sist oppdatert 24.02.2021

I desember 2020 ble det til vår store sorg innført mva på alternativ behandling.  Den 18.02.2021 kom den første saken opp i Stortinget som handlet om alterantiv behandling, og som kunne være med på å få i gang prosessen med å få fjernet denne ekstra beslastningen for alle pasienter som bruker komplementær og alternativ behandling. Dessverre medførte ikke behandlingen i Stortinget noen vedtak, annet enn å arkivere papirene fra behandlingen.

Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Les det opprinnelige forslaget fra 19.06.20

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om kvakksalveri, der det foreslås innstramminger overfor aktører som bevisst lover helsegevinst der dette ikke er tilstrekkelig bevist, og der straffenivået for overtredelser av lovverket gjennomgås.
  2. Stortinget ber regjeringen innføre merverdiavgift på alternativ behandling.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer i merverdiavgiftsloven og eventuelle andre nødvendige lovendringer for å sikre at helsepersonell inkluderer merverdiavgift hvis de utfører alternativ behandling.
  4. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som sikrer at aktører som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, og som etter en faglig vurdering kan sies å tilby helsehjelp, fortsatt kan få fritak for merverdiavgift.
  5. Stortinget ber regjeringen innføre merverdiavgift på kosmetisk behandling som ikke har medisinsk årsak.

Hele forslaget med begrunnelse

Stortingsbehandling av representantsforlaget

Forslaget ble behandlet av Helse- og omsorgskomiteen i begynnelsen av 2021 som bare kom fram til en tilrådning som i praksis betyr at papirene blir arkivert:

Dokument 8:153 S (2019–2020) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser – vedlegges protokollen.

I tillegg kom det 4 forslag fra ulike partier som ble med i behandlingen i Stortinget. Les hele Helse- og omsorgskomiteens innstilling hvor de ulike partienes syn kommer tydelig fram.

Saken kom opp i Stortinget 18.02.21 med votering 23.02.21 hvor Helse- og omsorgskomiteens tilrådning ble enstemmig vedtatt, men hvor ingen av forslagene fikk flertall.

Stortinget skriver om behandlingen av saken:

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser. Enkelte av forslagene i representantforslaget ble ved fremsettelse av saken avvist, under henvisning til at de var fremmet tidligere. Forslag 2 om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling, ble heller ikke fremmet på nytt, jf. at dette ble innført i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall.

Slik stemte de ulike partiene:

Forslag 1 (Ap og Sv):

Stortinget ber regjeringen fremme en stortingsmelding om kvakksalveri, der det foreslås innstramminger overfor aktører som bevisst lover helsegevinst der dette ikke er tilstrekkelig bevist, og der straffenivået for overtredelser av lovverket gjennomgås.

Forslag 2 (Frp og Sp):

Stortinget ber regjeringen sørge for en bred gjennomgang av hele registerordningen for alternativ behandling, med tanke på endringer som kan styrke pasientsikkerheten og forbrukervernet og stille krav til kvalitet i tjenestene som tilbys. Fritak for merverdiavgift for registrerte utøvere av alternativ behandling som oppfyller nye kvalitetskrav, vurderes i en slik gjennomgang av registerordningen.

 

Forslag 3 (Frp):

Stortinget ber regjeringen sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe frem forslag til godkjenningsordninger og drøftelser om hva alternativ behandling-bransjen kan yte av helsehjelp.

Forslag 4 (Sv):

Stortinget ber regjeringen vurdere å innføre merking av behandlingsformer og legemidler som ikke har dokumentert effekt, men som det påstås kan behandle ulike tilstander.