Egen erfaring som drivkraft

Vi mennesker er ulike og har ulike behov for hva som hjelper oss til å gjenvinne eller beholde vår helse fysisk, psykisk og ev. åndelig. Variasjon og mangfold i tilbudet til terapi og behandling er derfor svært viktig, og de autoriserte helsetjenestene i Norge i dag dekker ikke på langt nær disse ulike behovene.

Viktig supplement til det offentlige helsevesenet

Alternativbransjen bidrar med svært viktig komplementær og integrativ behandling, terapi og medisin, som supplement til det offentlige og er en viktig støttespiller i helsetilbudet til landets befolkning. Innen vår bransje finner vi også endel spesialisering og fordypning som faktisk ikke finnes i det offentlige tilbudet, og som mange klienter er svært takknemlige for og har stor nytte av.

Mange av oss har/gir mer tid til hver klient, noe som dessverre ofte mangler i det offentlige. Noen fagretninger har stor kompetanse på f.eks. muskel- og skjelettplager mens andre jobber mer ut ifra en helhetlig forståelse av kropp, psyke, sinn, følelser og ev. det sjelelige. Det å forstå og jobbe med årsaker til ulike problemer, er mer vanlig i vår bransje enn kun å drive symptombehandling. Skadelige bivirkninger er heller ikke noe som kjennetegner alternative behandlinger.

Det er helt greit at våre tjenester ikke passer for alle. Men det er en menneskerett selv å få bestemme over egen kropp og helse, og få velge det helsetilbudet en selv opplever hjelper. Spesielt når en betaler det av egen lomme!

Egen erfaring som drivkraft

Jeg opplevde selv å bli svært syk for 25 år siden, og fikk lite eller ingen hjelp i det offentlige. Det fant jeg derimot bit for bit innen tradisjonell, komplementær behandling. Jeg var utbrent, og tålte ikke mere stress. Jeg skjønte at jeg ikke klarte å jobbe mer i TV-bransjen, selv om jeg hadde 4-års høyere utdanning innen faget mitt.

Samtidig med at jeg gradvis gjennom flere år gjenvant egen helse, utdannet jeg meg innen alternativ behandling, og bygde sakte men sikkert opp min egen virksomhet. Men uten hjelpen og støtten jeg fant i alternativ og komplementær behandling, samt gjennom meditasjon og selvutvikling, hadde jeg ikke kommet meg på bena igjen.

Jeg startet med massasje, noe som hadde vært en lidenskapelig hobby i flere år. Den gang, som nå, hadde jeg en dyp fasinasjon for å forstå stadig mer om hvordan stress og belastninger påvirker oss fysisk og psykisk, bringer ubalanse og sykdom, og hva jeg som behandler kunne bidra med for å regulere stressnivået og reversere ubalanser. Gjennom årene har jeg tatt flere utdanninger og fordypninger innen kroppsterapi. Jeg har, og er i gang med utdannelser som har internasjonal godkjenning og sertifisering, skjønt ikke innen det offentlige.

De siste 10 årene har jeg spesialisert meg innen traumefeltet, med forståelse og behandling i krysningsfeltet mellom bl.a. kroppsterapi, psykologi og nevrovitenskap. Jeg har et nært samarbeid med flere psykologer spesialisert innen traumeterapi, som sender en hel del klienter til meg for deler av behandlingsopplegget. Jeg har dermed mange klienter som sliter med PTSD og traumer, angst, depresjon og utbrenthet. Mange av disse har vært syke og arbeidsuføre i lang tid, har dårlig økonomi, og er allerede avhengig av gode rabatter. De vil ikke kunne klare å betale moms i tillegg. Det vil være svært synd om myndighetene med momsen ødelegger både disse klientenes, men også de andres, mulighet til den hjelpen jeg kan bidra med til at de får bedre helse, livskvalitet og ev. arbeidsevne.

Jeg har brukt 25, dvs halve livet, år på utvikle meg som terapeut og bygge opp min praksis. Det er mitt livsverk. Jeg har forsaket mye for å få dette til, spesielt økonomisk. Pasjon og idealisme, samt ønsket om at egen erfaring og kunnskap kan bidra til at andre får det bedre, og det å ha en oppgave i livet og kunne være til tjeneste har vært drivkraften og motivasjonen. Det har krevd langsiktig fokus og dedikert innsats å komme dit jeg er nå.

Et slag i ansiktet for oss som yter helsehjelp

Når en har drevet egen næring i så mange år, uten fokus på å tjene mer enn at en så vidt klarer seg, er det svært vanskelig og destruktivt å plutselig få krav om å øke prisene for å belaste sine klienter med moms. Fordi staten vil suge penger ut av borgere som sliter med helsa, og som gjør en aktiv innsats for egne penger for å bli friskere. Det får alvorlige konsekvenser for min virksomhet og dermed for meg som menneske og for min helsetilstand. Å føle seg mobbet, undervurdert og overkjørt av politikere som ikke har kunnskap om bransjen, og bli tvunget til konkurs eller nedleggelse, er ikke direkte helsebringende.

Jeg ønsker å få jobbe med faget mitt som jeg er veldig god på, som ingen andre har samme kompetanse på og som det er stort behov for.
Jeg ønsker å få fortsette å være en ressurs i Norges helsetilbud, drive min virksomhet, tjene min slunkne inntekt og betale min skatt. Jeg ønsker å fortsatt kunne bidra med et komplementært og integrativt tilbud i samarbeid med offentlig autorisert helsepersonell, gjerne i enda større grad.

Hvis momsforslaget blir vedtatt er det stor fare for at jeg blir tvunget til å avslutte min virksomhet da det ikke lengre er drivverdig pga at mange ikke lengre har råd til mine behandlinger. Samt at et mer komplisert regnskap gir økte utgifter til regnskapsfører. Mine tjenester vil da ikke lengre være tilgjengelige, ikke lengre avlaste det offentlige helsevesenet, og jeg selv blir en utgiftspost for staten..

Utrolig tragisk, sjokkerende og nedbrytende hvis alt jeg har jobbet så hardt for å få til, blir knust fordi myndighetene tvinger igjennom en feilslått og feilberegnet plan for å ramme de som driver useriøst, for jeg er ikke en av dem.

Og for at de tror de kan håve inn masse momsinntekter, men ikke har sett det større bildet. Hvor det også handler om mindre inntekter på skatt fra virksomheter, økte helsekøer i det offentlige, flere arbeidsledige og økte utgifter på helsebudsjettet.

Og da snakker jeg kun om kroner og øre. Den menneskelige belastningen kommer i tillegg for både behandlere og klienter, og vil også bidra til enda mindre tillit til våre folkevalgte.

Konsekvensutredning mangler

Det burde gjøres en grundig konsekvensutredning før et forslag som dette legges ut. Som det fremgår nå virker det som om det eneste formålet er å fjerne useriøse utøvere (regulere bransjen) og eneste konsekvens politikerne er i stand til helt å se, er en drøm om mer penger i statskassa i form av økte momsinntekter. Men regnestykket er langt mer komplisert enn som så.

Moms på alt av alternativ behandling vil ha langt større og mer alvorligere konsekvenser for både utøvere, klienter/forbrukere og Helsenorge enn hva det fremgår at myndighetene forstår og tar i betraktning. Noe som igjen vil ha konsekvenser for det offentlige helsevesenet og samfunnsøkonomi. Ingenting av dette er tatt på alvor i høringsforslaget

Tiden er overmoden for å få en slutt på hetsing, latterliggjøring og maktarroganse mot bransjen. Offentlig forvaltning og lovgivning bør ikke skje på et grunnlag av manglende kunnskap om bransjen, personlig synsing og kortsiktige, kortsynte illusjoner om økte inntekter.

Av Sita Pettersen, kroppsterapeut

Les gjerne mitt høringssvar på regjeringens forslag om å innføre mva på alternativ behandling.