Mvafribehandlings innspill til statsbudsjettet for 2021

Sendt 12.10.2020 til Finanskomiteen
og 26.10.2020 til Helse- og omsorgskomiteen

Gjelder kapittel 5521 post 70 merverdiavgift (alternativ behandling)

Vi mener at Helsedepartementet ikke har tatt hensyn til pasientene i sine innspill til Finansdepartementets utredning om innføring av mva på alternativ behandling. For mange pasienter er terapiformer som kommer inn under lov om alternativ behandling nødvendige helsetjenester og må derfor behandles som dette også når det gjelder mva. Vi ber derfor om at Finanskomiteen avviser innføring av mva nå og ber Helsedepartementet gjøre en fullstendig utredning av hvilke konsekvensene innføring av mva vil få for pasientene.

Vi peker på spesielt på følgende pasientgrupper:

  1. Pasienter som mangler gode nok behandlingstilbud innen det offentlige helsevesenet og av denne grunn bruker alternative terapiformer enten som supplement til behandling innenfor helsevesenet, eller mangler helt behandlingstilbud som gir helsehjelpen de trenger. Det gjelder spesielt mennesker med kroniske sykdommer og/eller komplekse helseutfordringer.
  2. Pasienter som det finnes gode behandlingstilbud innen det offentlige helsevesenet men hvor behandlingskøene gjør at de velger å benytte seg av behandlingstilbud som av lovverket er definert som alternative. Dette gjelder særlig ved muskel-/skjelettplager og psykiske helseplager.
  3. Pasienter som helsevesenet selv mener at de har gode nok behandlingstilbud for, men som pasientene selv opplever at de ikke kan bruke disse fordi det gir dem større helseplager

Vi vil i tillegg peke på at ved å velge å bruke alternativ behandling som pasienten betaler hele kostnaden for selv, avlastes helsevesenet. Vi mener det er med å holde sykefraværet nede og forebygge uføretrygd. Det er derfor samfunnsøkonomisk fordelaktig at de pasienter som finner hjelp i alternative terapiformer fortsetter å anvende disse i samme grad som tidligere.

Dette innspillet er sendt inn av mvafribehandling – en pågående folkeaksjon. Per nå har over 17.000 underskrevet dette oppropet:

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.