Mvafribehandlings innspill til representantforslaget

Skriftlige innspill til representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Gjelder dokument 8:153 S (2019–2020)

Vi er dypt bekymret for at det ikke vil bli tatt tilstrekkelig hensyn til pasientenes / brukernes behov i den videre prosessen for å avklare hvem som får mvaunntak i fremtiden. Over 25.000 har, i skrivende stund, underskrevet følgende opprop:

Ikke fjern momsfritaket for alternativ/komplementær behandling!

Vi er mange som benytter oss av naturmedisinske og alternative behandlingsformer fordi det fremmer livskvaliteten, er komplementært til annen behandling og gjør det mulig å stå i jobb til tross for helseplager. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes!

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative/komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling*. Vi mener at mange slike behandlingsformer er helsefremmende og virker forebyggende. Noen av metodene er gode mot kroniske helseproblemer som helsevesenet ikke har fullgode behandlingstilbud for. Derfor sparer de mange enkeltpersoner for lidelser, avlaster det offentlige helsevesenet og samfunnet slipper store utgifter. Et tillegg i prisen på 25% vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene. Behandling som kan være det som gjør forskjellen for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine. Derfor krever vi at MVA-fritaket for alternativ behandling beholdes inntil bedre støtteordninger er på plass.

03.11.20 ble de første 21 898 underskriftene overlevert Mats A. Kirkebirkeland (H) fra Helse- og omsorgskomiteen og Ola Elvestuen (V) fra Finanskomiteen på SMB Norges seminar “Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?”.

Vi ber Helse- og omsorgskomiteen sørge for at brukernes interesser blir representert i det videre arbeidet, da særlig utvalget som skal vurdere hvilke grupper som skal få fremtidig mvaunntak og sørge for at et midlertidig mvaunntak (knyttet til registerordningen) blir innført inntil en grundig utredning av konsekvensene av innføring av mva, særlig for pasientene, er gjennomført.

*) Oppropet ble startet før mvaunntaket ble fjernet