Forskning på KAMs egne premisser

Debattartikkel av Jostein Odland
Det virker som det hardkjøret som har kommet mot komplementær og alternativ behandling nå i det siste har vært mediastyrt, og ikke har kommet på grunn av et reelt behov for å forandre på de ordningene som har vært og som har fungert svært bra i lang tid
Forskning på KAM må skje etter KAM egne premisser – ha mange flere variabler og faktorer med for å bestemme kvaliteten på en behandlingsform. Ukritisk bruk av skolemedisinske vitenskapelige standarder kan lede til “å beskylde pærer for ikke å være epler eller smake likt som dem”.

Les mer

Fjerning av mva-fritak for alternativ behandling er et feilgrep

Debattartikkel av Lise Bjarkli:
Jeg stiller meg undrende til meget i saken: Er målet for Storting og Regjering inntekter eller helse? Bør ikke helsespørsmål behandles innen helseområdet fremfor som et salderingspunkt på finansbudsjettet? Jeg håper du vil lytte til mitt innspill i saken, gitt at målet er mer og bedre helse i det norske samfunn.

Les mer

Behold mvafritaket, det er god politikk!

Debattartikkel av Annette Løno:
Forslaget om å fjerne mvafritak er basert på synsing og personlige meninger, og det mangler grundig utredning og konsekvensanalyse.
Hvor er politikerne som: Har evne til å tilegne seg kunnskap om en bransje de ikke kjenner? Fremlegger bevis på påstander de kommer med?

Les mer

Er innføring av mva et riktig veivalg for helsenorge?

Debattartikkel av Trine Hamnvik:
Finansdepartementet forventer å forbedre statsbudsjettet med om lag 300 mill. kroner ved å innføre mva på alternativ behandling. Når man regner på dette, ser man at det motsatte trolig vil skje fordi Statens utgiftene til helsetjenester vil øke.

Les mer

Hva med oss med komplekse helseproblemer?

Intervju:
Cathrine Lønnerød Brun snakker ut fra egen erfaring når hun sier at situasjonen vil bli vanskelig for veldig mange med kroniske sykdommer dersom mvafritaket fjernes for alternativ behandling. Disse er ofte også er i en krevende økonomisk situasjon. “Det er mange som har slitt lenge før vi klarte å finne den riktige hjelpen.” sier Brun

Les mer

Mellom distriktspolitikk og internasjonale trender

Debattartikkel av Helga Tverdal:
Mens man i Norge snakker om kvakksalveri og sjarlataner, om at alternativmedisin ikke hjelper, at det bare er tull og vas alt sammen som vi må beskyttes for, har man i andre land for lengst åpnet opp og omfavnet forandringene. Man kan trygt si at vi i Norge lever i et overskuelig og forholdsvis lite samfunn, og at vi i det store og hele er ganske konservative når det gjelder helsepolitikk. Jeg våger til og med å påstå at den konservative holdningen bunner i usikkerhet for det ukjente.

Les mer

Fra ufør til terapeut

Debattartikkel av av Inger Johanne Solend
Det var skremmende å oppleve at jeg ble helt satt ut av funksjon etter en trafikkulykke høsten 1999. Enda mer skremmende var det at jeg ikke fikk hjelp av helsevesenet. Tør ikke tenke på hvordan livet mitt hadde vært i dag uten bruk av alternativ behandling.
MVA-fritaket kan ikke fjernes uten en grundig utredning. Konsekvensene av å fjerne fritaket vil sannsynligvis være at mange ikke lenger har mulighet til å få behandling som de er avhengig av.

Les mer

Når helsevesenet bare kan tilby smertelindring

Debattartikkel av Vibeke Brems:
Mange av våre klienter opplever at det offentlige helsesystemet kommer til kort, og i flere tilfeller har helsa blitt ytterligere redusert i møte med offentlige behandlingstilbud. Leger har ofte bare medikamenter og operasjoner å tilby.
Vårt offentlige helsesystem bygger i stor grad på å behandle sykdom og lidelser som allerede er oppstått, mens et stort antall av de som bruker alternativ behandling går til behandling for å unngå å bli syke og bli sykemeldt.

Les mer

Mva på behandling er en trussel mot psykisk helse

Debattartikkel av Berit Aanesen
Regjeringen satser på lavterskel psykisk helse, og vil ha en nullvisjon for selvmord. Samtidig foreslås det nå å innføre mva-plikt på all helserettet komplementær og alternativ behandling. Det medfører bl.a. en kraftig struping av tilgangen til psykoterapi, med uakseptable negative konsekvenser for en tildels svært sårbar brukergruppe.

Les mer

Paradoksal tankegang i forslag om mva

Debattartikkel av Sita Pettersen
Det er flere aspekter ved Finansdepartementets høringsforslag om å fjerne mva-fritak for alternativ behandling, som jeg synes vitner om at forslaget er lite gjennomtenkt, mangelfullt utredet og at de som står bak fullstendig mangler kunnskap om bransjen. Våre tjenester er ikke innordnet offentlig refusjonsordning og vi kan ikke få driftsavtaler, det vil si at pasienten må betale alt selv. Dette bruker myndighetene som argument FOR at våre klienter skal pålegges moms i tillegg! Vår bransje avlaster og bidrar til støtte til et ofte overbelastet offentlig helsevesen, både økonomisk og kapasitetsmessig.

Les mer