Hva med oss med komplekse helseproblemer?

Intervju:
Cathrine Lønnerød Brun snakker ut fra egen erfaring når hun sier at situasjonen vil bli vanskelig for veldig mange med kroniske sykdommer dersom mvafritaket fjernes for alternativ behandling. Disse er ofte også er i en krevende økonomisk situasjon. “Det er mange som har slitt lenge før vi klarte å finne den riktige hjelpen.” sier Brun

Mellom distriktspolitikk og internasjonale trender

Debattartikkel av Helga Tverdal:
Mens man i Norge snakker om kvakksalveri og sjarlataner, om at alternativmedisin ikke hjelper, at det bare er tull og vas alt sammen som vi må beskyttes for, har man i andre land for lengst åpnet opp og omfavnet forandringene. Man kan trygt si at vi i Norge lever i et overskuelig og forholdsvis lite samfunn, og at vi i det store og hele er ganske konservative når det gjelder helsepolitikk. Jeg våger til og med å påstå at den konservative holdningen bunner i usikkerhet for det ukjente.

Fra ufør til terapeut

Debattartikkel av av Inger Johanne Solend
Det var skremmende å oppleve at jeg ble helt satt ut av funksjon etter en trafikkulykke høsten 1999. Enda mer skremmende var det at jeg ikke fikk hjelp av helsevesenet. Tør ikke tenke på hvordan livet mitt hadde vært i dag uten bruk av alternativ behandling.
MVA-fritaket kan ikke fjernes uten en grundig utredning. Konsekvensene av å fjerne fritaket vil sannsynligvis være at mange ikke lenger har mulighet til å få behandling som de er avhengig av.

Når helsevesenet bare kan tilby smertelindring

Debattartikkel av Vibeke Brems:
Mange av våre klienter opplever at det offentlige helsesystemet kommer til kort, og i flere tilfeller har helsa blitt ytterligere redusert i møte med offentlige behandlingstilbud. Leger har ofte bare medikamenter og operasjoner å tilby.
Vårt offentlige helsesystem bygger i stor grad på å behandle sykdom og lidelser som allerede er oppstått, mens et stort antall av de som bruker alternativ behandling går til behandling for å unngå å bli syke og bli sykemeldt.

Mva på behandling er en trussel mot psykisk helse

Debattartikkel av Berit Aanesen
Regjeringen satser på lavterskel psykisk helse, og vil ha en nullvisjon for selvmord. Samtidig foreslås det nå å innføre mva-plikt på all helserettet komplementær og alternativ behandling. Det medfører bl.a. en kraftig struping av tilgangen til psykoterapi, med uakseptable negative konsekvenser for en tildels svært sårbar brukergruppe.

Paradoksal tankegang i forslag om mva

Debattartikkel av Sita Pettersen
Det er flere aspekter ved Finansdepartementets høringsforslag om å fjerne mva-fritak for alternativ behandling, som jeg synes vitner om at forslaget er lite gjennomtenkt, mangelfullt utredet og at de som står bak fullstendig mangler kunnskap om bransjen. Våre tjenester er ikke innordnet offentlig refusjonsordning og vi kan ikke få driftsavtaler, det vil si at pasienten må betale alt selv. Dette bruker myndighetene som argument FOR at våre klienter skal pålegges moms i tillegg! Vår bransje avlaster og bidrar til støtte til et ofte overbelastet offentlig helsevesen, både økonomisk og kapasitetsmessig.

Symptomer som problem, eller som ressurs?

Debattartikkel av Helga Tverdal:
Prinsippene innen skolemedisinen og alternativbehandling utfyller hverandre svært godt. Så godt at man burde satse mye på å få styrket alternativsektoren. Mennesker som tar ansvar for egen helse, som er villige til å se på mønstre og livsstil for å være så friske som mulig, avlaster helsevesenet i stor grad. Mens skolemedisinen er suveren på diagnostikk, på akuttmedisin, på kirurgi, på smittsomme sykdommer, har den mindre å stille opp med når det gjelder kroniske-, eller livsstilssykdommer. Alternativmedisinen derimot er god på å sette ting i sammenheng, på å se helheten, på å gjenopprette homøostasen.

Anekdoter og økonomiske ringvirkninger

Debattartikkel av Marianne Borchgrevink Claussen:
Mange har symptomer og lidelser som ikke gir grunnlag for noen diagnose i det offentlige helsetilbudet, og som det heller ikke finnes noen kurerende allopatiske legemidler/behandling for i det skolemedisinske tilbudet. For denne gruppen mennesker er det avgjørende at komplementære tilbud er godt tilgjengelig, og at disse ikke blir dyrere som følge av innføring av merverdiavgift.

Av natur tverrfaglig og holistisk

Debattartikkel av Philip Saenger:
Innen psykisk helsevern er det et sentralt prinsipp å arbeide tverrfaglig, og holistisk. Dette passer meg bra med tanke på den holistiske formen min komplementære behandlingsform, homeopati, har. Her sees alltid mennesket i et helhetlig lys, eksistensielt, psykologisk, medisinsk, sosiologisk og åndelig. Så innen psykisk helsevern arbeider jeg miljøterapeutisk og med grupper. Ikke som homeopat. Men homeopatiutdannelsen er et godt faglig grunnlag for å tenke helhetlig og øker min faglige kompetanse.