Paradoksal tankegang i forslag om mva

Det er flere aspekter ved Finansdepartementets høringsforslag om å fjerne mva-fritak for alternativ behandling som jeg synes vitner om at forslaget er lite gjennomtenkt, mangelfullt utredet og at de som står bak fullstendig mangler kunnskap om bransjen. Og hvorfor er det kun Finansdepartementet som er involvert? Burde ikke dette like mye være en sak for Helse- og omsorgsdepartementet?

Dyrere behandling med begrunnelse ingen refusjonsordning

Det er vanskelig å forstå «logikken» som blir brukt i regjeringens forslag om mva på komplementær og alternativ behandling. Våre tjenester er ikke innordnet offentlig refusjonsordning og vi kan ikke få driftsavtaler, det vil si at pasienten må betale alt selv. Dette bruker myndighetene som argument FOR at våre klienter skal pålegges moms i tillegg!??

Å ta ansvar for helsa, og betale av egen lomme avlaster det offentlige helsevesenet både kapasitetsmessig og økonomisk, og burde ikke straffes med 25 % moms! Tvert imot!

Bruken bekrefter virkning av behandlingene

Et menneskes helse og velvære er ikke så lett å måle, spesielt ikke ut ifra standardiserte, kvantitative forskningsmodeller. Forskning krever mye penger og ressurser,  noe vi som selvstendig næringsdrivende, ofte dypt engasjerte ildsjeler som i snitt tjener mindre enn en gjennomsnittlig norsk arbeidstaker, rett og slett ikke har store muligheter til å få til på egenhånd. Og likevel, påstanden om at det ikke finnes forskningsresultater er vel direkte misvisende i endel tilfeller, noe fagorganisasjonene har påpekt i sine høringssvar til regjeringens forslag om mva på alternativ behandling.

En annet poeng er at dette med at det er mangelfull forskning og dokumentasjon på virkning, det gjelder vel ikke bare for ikke-autoriserte behandlingsformer?

Argumenter som brukes mot vår bransje er at behandlingene ikke virker, og at de ikke er dokumenterte og forsket på. Hvis det «ikke virker», hvorfor velger da oppegående, ressurssterke mennesker å benytte seg av våre tjenester, og velger å komme tilbake igjen og igjen for hjelp og støtte til bedre helse, eller ev. forbygging og hjelp til å stå i en krevende jobb eller livssituasjon? Og med ressurssterke så mener jeg da ikke nødvendigvis de som er rike i kroner og øre.

Når det er sagt, kan jeg si for egen del, og jeg vet at dette gjelder mange av mine kolleger også, at vi svært gjerne ønsker å bidra til forskning og dokumentasjon, gjerne i samarbeid med NAFKAM eller personer eller institusjoner tilsluttet det offentlige. Men det fordrer at myndighetene bevilger penger til forskning, heller enn å prøve å stenge oss ned med moms. Vi ønsker brobygging, samarbeid, kartlegging og forskning. Forskningen, i hvert fall på en del av behandlingformene, bør dog ha en holistisk tilpasning f.eks. som beskrevet i  Warwick Holistic Health Questionnaire (WHHQ)

Hvem eller hva er det som skal “ryddes” bort?

Hvis det er «opprydding» i bransjen og utluking av useriøse utøvere som er et mål for myndighetene, i tillegg til en ide om at det er mulig å melke våre klienter for penger til statskassa, så er det å legge på moms et helt feil virkemiddel. Det vil ramme alle, både seriøse og de, heldigvis uhyre få, useriøse, som dog er de som det blir skrevet stort om i media. Pluss at momspålegg vil ramme de mest sårbare menneskene, som finner god hjelp i det vi kan tilby. Både fordi de da ikke lengre vil ha råd til å betale for våre tjenester, og/eller fordi vi må legge ned vår virksomhet fordi det ikke lengre er drivverdig.

Rundt halvparten av mine klienter har hatt langvarige helseproblemer og har det dermed svært trangt økonomisk. Momspålegg vil gjøre at disse ikke lengre vil ha råd til å benytte seg av mine tjenester.

Innen bransjen er det svært mange ulike behandlings- og terapiformer, med svært ulikt utdannings- og kunnskapsgrunnlag. En tilnærming med større nyansering og ulike grupperinger kunne vært nyttig, og at det utarbeides bedre godkjenningsordninger med faglige krav, noe som fagforeningene kan gjøre i samarbeid med myndighetene.

Men når det er sagt, så synes jeg alle burde få velge fritt det tilbudet som de opplever er til hjelp for egen helse; fysisk, psykisk og/eller åndelig. Vi alle er forskjellige, og trenger ulik støtte og hjelp i ulike faser av livet, for å få eller beholde god helse og livsfunksjon. Mangfold og variasjon burde være et mål og en menneskerett, og ikke bli straffet med overformynderi og moms til staten.

Bransjen er en undervurdert ressurs i helseNorge

Ifølge WHO er det så mange fordeler ved komplementær behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden. De mener at komplementære tilbud til skolemedisin er så viktig at det er en menneskerett. De bruker også begrepet tradisjonell medisin, hvilket er langt mere presist. Rapporten «WHO Traditional Medicine Strategy» bør avspeiles i norsk helsepolitikk. Med forslaget om moms er norske myndigheter på vei i helt motsatt retning!

Hvis myndighetene ønsker å tjene penger, så må de også se at penger spart er penger tjent.

Vår bransje avlaster og bidrar til støtte til et ofte overbelastet offentlig helsevesen, både økonomisk og kapasitetsmessig. Vi bidrar til at køene til autoriserte behandlere kortes ned, og at folk raskere kommer til behandling; hos oss eller til autoriserte behandlere. Dette gir utvilsomt resultater i form av at folk holder seg friskere, eller raskere gjenvinner helse, livskvalitet og ev. arbeidskapasitet etter sykdom, samt færre sykemeldinger, langtidssykemeldte og trygdede. I tillegg betaler våre klienter behandlingen selv.

Vår virksomhet og våre klienter koster det offentlige null og niks, men sparer tvert imot den offentlige helseøkonomien for store summer.

Korona»trusselen» og -tiltakene har gitt endel negative utslag på folkehelsen. Karantene, nedstegning, sosial distansering, frykt, usikkerhet, permittering og inntektstap fører til at langt flere sliter både psykisk og fysisk. Det er økt pågang til flere helsetjenester for både autoriserte, såkalt ikke-autoriserte helsearbeidere samt organisasjoner som Blå Kors og Kirkens Bymisjon. At da landets myndigheter nå ønsker å gjøre de komplementære behandlingstilbudene langt mindre tilgjengelige for svært mange, ved å øke prisene ved momspålegg, viser svært mangelfull forståelse. Både for hvilken kompetanse som finnes i bransjen og hvor viktig vårt tilbud er for mange nordmenn som supplement til det offentlige helsetilbudet.

Jeg ønsker å få fortsette å være en ressurs i Norges helsetilbud, drive min virksomhet, tjene min slunkne inntekt og betale min skatt. Jeg ønsker å fortsatt kunne bidra med et komplementært og integrativt tilbud i samarbeid med offentlig autorisert helsepersonell, gjerne i enda større grad. Hvis momsforslaget blir vedtatt er det stor fare for at jeg ikke lengre har økonomisk grunnlag for videre drift. Dvs momsforslaget tvinger meg i så fall til å måtte avslutte min virksomhet, mine tjenester blir ikke lengre blir tilgjengelige, og jeg selv blir en utgiftspost for staten.

Av Sita Pettersen, kroppsterapeut

Les gjerne mitt høringssvar på regjeringens forslag om å innføre mva på alterantiv behandling.