Stortingsvedtak vedrørende mva desember 2020

22.06.20 sendte Finansdepartementet ut en høring med frist 03.06.20 hvor det ble foreslått mva på alternativ behandling fra 1. januar 2021. Dette forslaget var med i regjeringens budsjettforslag for 2021 uten at det var tatt nevneverdig hensyn til høringssvarene (kap. 9.2. om mva) .

For å få flertall til budsjettet gjorde regjeringen en avtale med Fremskrittspartiet, som del av denne avtalen ble forslag nr. 228 vedtatt i Stortinget 03.12.20 (H, FrP, Krf, V og Sp stemte for):

Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.

Samme dag (03.12.20) fremmet Senterpartiet forslag nr. 248 som ble nedstemte da det bare fikk støtte av MDG:

Stortinget ber regjeringen utsette innføring av merverdiavgift for alternativ behandling inntil det er foretatt en helhetlig gjennomgang av alternativregisteret og lov om alternativ behandling, for å komme fram til en bedre modell for å sikre pasientsikkerhet og kriterier som kan kvalifisere til fritak for merverdiavgift.

Innføring av mva og utredning

I

I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift gjøres følgende endringer:

  • 3-2 nåværende annet til sjette ledd blir fjerde til nytt åttende ledd.
  • 3-2 annet og tredje ledd skal lyde:

(2) Omsetning og formidling av kosmetisk kirurgi er unntatt fra loven kun dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og er finansiert helt eller delvis av det offentlige. Det samme gjelder kosmetisk behandling. Kosmetisk kirurgi eller kosmetisk behandling som omfattes av første ledd bokstav b, er unntatt fra loven kun dersom inngrepet eller behandlingen er medisinsk begrunnet.

(3) Omsetning og formidling av alternativ behandling etter lov om alternativ behandling av sykdom mv., er unntatt fra loven kun dersom behandlingen

  • a) inngår som en integrert og sammenhengende del av helsehjelp etter helsepersonelloven som finansieres helt eller delvis av det offentlige, og
  • b) ytes av autorisert helsepersonell uten særskilt vederlag.
  • 3-3 oppheves.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2021. Loven gjelder bare for alternativ behandling i form av osteopati og naprapati som omsettes eller formidles fra og med 1. juli 2021 og for akupunktur som omsettes og formidles fra og med 1. oktober 2021.

Samme dag, den 15.12.20, fikk forslag nr. 1 fra Ap, Sp, SV, MDG og Rødt flertall etter at Frp ga støtte til forslaget:

Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.